Dyrektor banku centralnego wie wszystko o stanie przemysłu i handlu swojego kraju. A gdy prowadzi również rachunki kraju innego (np. w przypadku Europejskiego Banku Centralnego; EBC), zarządca ten zna stan gospodarczy kraju mu podlegającego. I ma instrumenty wpływania na to państwo. Taka sytuacja jest znana od lat i pisał o niej w 1937 roku w… Read More